Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području općine Koška

Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09.), članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 20. točka 2. Statuta Općine Koška («Službeni glasnik Općine Koška «,broj 3/09.) Općinsko vijeće Općine Koška na 15. sjednici održanoj 1. travnja 2011. godine donijelo je

O D L U K U
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
NA PODRUČJU OPĆINE KOŠKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

 • postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine
 • obveza priključenja
 • rokovi za priključenje
 • naknada za priključenje i  način plaćanja naknade za priključenje
 • način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika
 • prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:

1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju .

Vodne usluge su:
1. usluge javne vodoopskrbe
2. usluge javne odvodnje.

Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je: DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, M. A. Reljkovića 16.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu: priključak) u smislu ove Odluke smatra se:

  • za sustav javne vodoopskrbe – izgradnja priključka od glavnog uličnog cjevovoda do zaključno sa mjernim uređajem koji se nalazi u vodomjernom oknu unutar građevinske čestice
  • za sustav javne odvodnje – izgradnja priključka od glavnog uličnog cjevovoda do revizijskog okna unutar građevinske čestice.

Članak 5.

Vlasnik postojeće građevine, odnosno druge nekretnine ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Koška, dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu, na izgrađenu komunalnu vodnu građevinu, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, Upravni odjel Općine Koška nadležan za poslove komunalnog gospodarstva, na prijedlog  isporučitelja vodnih usluga, donosi rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja sadrži podatke o vlasniku građevine i građevini, odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka dopuštena je žalba Upravnom odjelu Osječko-baranjske županije zaduženom za gospodarstvo u roku od osam dana od dana primitka rješenja.
Žalba protiv rješenja o obvezi priključenja ne odgađa izvršenje rješenja, no žalbeno tijelo može odlučiti da se izvršenje odgodi, ako bi izvršenjem nastala nenadoknadiva šteta obvezniku.
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.
Općinsko vijeće Općine Koška može posebnom odlukom izuzeti vlasnike građevina, odnosno drugih nekretnina, obveze priključenja na izgrađene komunalne vodne građevine, ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.

III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.
Zahtjev za priključenje može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravodobno, prije uporabe građevine.

Članak 7.

Zahtjevu za priključenje prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. dokaz o pravu vlasništva (izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list za česticu koja se    priključuje na sustav javne vodoopskrbe ), ne stariji od 6 mjeseci
2. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, s  ucrtanim položajem građevine, ne stariji od 6 mjeseci
3. uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice
4. akt o dopuštenju gradnje  ili drugi odgovarajući dokument izdan na temelju zakonskih  propisa (konačna građevinska dozvola, konačno rješenje o uvjetima gradnje ili potvrda  glavnog projekta odnosno uvjerenje nadležnog ureda za katastar da je građevina  izgrađena prije 15. veljače 1968. godine).

Korisnik građevine zahtjevu za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, prilaže i sljedeću dokumentaciju:
1.dokaz o pravu korištenja građevine
2.ugovor/pisana suglasnost iz stavka 3.  članka 6. ove Odluke.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem, odnosno dokazi iz stavka 2. ovog članka i preslika katastarskog plana.

Članak 8.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi  postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje Odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne građevine (u daljenjem tekstu: Odluka o dozvoli priključenja), ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka isporučitelj vodnih usluga donosi u  roku od 30 dana od dana primitka potpunog  zahtjeva.
Isporučitelj vodnih usluga može zahtjev za priključenje odbiti u sljedećim slučajevima:

 • ako prethodno nije proveden određeni postupak u smislu članka 7.
 • ako za priključenje  ne postoje tehničko - tehnološki uvjeti
 • ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača
 • ako se traži priključenje građevine za koju nije izdan akt o dopuštenju gradnje
 • ako građevina za koju se traži priključak na sustav javne vodoopskrbe nije priključena na sustav javne odvodnje ili na atestom potvrđenu nepropusnu sabirnu jamu.

    
Članak 9.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska odnosno zemljišno-knjižna oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika/korisnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.
Odlukom o dozvoli priključenja određuju se uvjeti priključenja pojedine građevine, odnosno građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta na sustav javne odvodnje, rok izvedbe, obveza plaćanja naknade za priključenje, iznos i cijena naknade za priključenje u skladu sa ovom Odlukom, te tehničko-tehnološki uvjeti izvođenja priključka i način obavljanja nadzora nad izvedbom priključka.
Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti, te nalog podnositelju zahtjeva da otkloni uočene nepravilnosti i rok u kojem je to dužan učiniti.
Primjerak Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Koška, radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.

Članak 10.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 11.

Priključenje na vodoopskrbni sustav treba se izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.
Članak 12.

Ukoliko sustav javne odvodnje nije izgrađen, građevina koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, može se priključiti uz uvjet da ima atestom potvrđenu nepropusnu sabirnu jamu.

Članak 13.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 14.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 15.

Vlasnik ili investitor građevine će izvesti iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste, odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu.

Članak 16.

Građevina se mora priključiti na komunalne vodne građevine u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dozvoli priključenja iz članka 5. ove Odluke, uz uvjet da je pravodobno plaćena naknada za priključenje ili prvi obrok naknade za priključenje i da je za izvođenje građevinskih, montažnih i drugih radova potrebno do tri dana.
Ako naknada za priključenje nije pravodobno plaćena i ako je za izvođenje radova na priključku u smislu stavka 1. ovog članka potrebno više od tri dana, rok za priključenje iz stavka 1. ovog članka produljuje se za vrijeme zakašnjenja plaćanja naknade za priključenje, odnosno za vrijeme koje je objektivno potrebno za izvođenje odgovarajućih radova za priključak.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
                                                       

Članak 17.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Članak 18.

Isporučitelj vodne usluge može iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 19.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.
Naknadu za priključenje može platiti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom, ovjerenim kod javnog bilježnika.

Članak 20.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Koška.
Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Koška.

Članak 21.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu i naplati naknade za priključenje koje donosi  Upravni odjel Općine Koška nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.                                                                     
Članak 22.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja Ugovora o izgradnji priključka, uputiti u Općinu Koška, radi plaćanja naknade za priključenje i ne smije započeti s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.
Upravni odjel Općine Koška nadležan za poslove komunalnog gospodarstva i isporučitelj vodnih usluga dužni su upozoriti budućeg korisnika da radovi na priključenju mogu započeti i da se priključenje može izvršiti tek nakon što naknada za priključenje bude isplaćena u cijelosti.

1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine

Članak 23.

Iznos naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe utvrđuje se u sljedećim iznosima:

 1. za samostalne stambene građevine (obiteljske kuće) i višestambene građevine, po svakoj stambenoj jedinici unutar građevine .................................................................………………………...3.000,00 kn
 • za poslovne građevine, razmjerno njihovoj brutto razvijenoj površini (BRP):
  • do 100 m2 ....................................................................................................7.600,00 kn
  • od 101 m2 do 1000 m2 ..................7.600,00 kn + 20,00 kn/m2 za svaki m2 iznad 100  m2
  • preko 1000  m2 ................................................................................................20,00 kn/m2
 • za stambeno-poslovne građevine:
  • za stambeni dio prema točki 1. ovog članka
  • za poslovni dio prema točki 2. ovog članka
 • za gospodarske građevine (farme, tovilišta i sl.), te skladišne prostore, proizvodne hale, sportske dvorane, društveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, škole i bolnice, razmjerno njihovoj BRP:
  • do 100 m2........................prosječna bruto plaća u RH za prethodnu godinu  - 7.600,00 kn
  • od 101 m do 1000 m .......prosječna bruto plaća u RH za prethodnu godinu  - 7.600,00 kn

                  + 10,00 kn/m2 za svaki m2 iznad 100  m2
c)   preko 1000  m2 10,00 kn/m2

 • za poljoprivredno zemljište, u svrhu navodnjavanja 3.000,00 kn.

Opaska:
Vlada Republike Hrvatske propisuje najviši iznos naknade za priključenje, na prijedlog Vijeća za vodne usluge koje se osniva sukladno Zakonu o vodama ( još nije utvrđen, te se do daljnjega primjenjuju postojeći iznosi).
Prema postojećoj Odluci:fizičke osobe plaćaju 3.000, kuna jednokratno, odnosno 3.800,00 kuna obročno ( 8 ili 24obroka ), a pravne osobe plaćaju 7.600,00 kuna jednokratno.

2. Način plaćanja naknade za priključenje na vodne građevine

Članak 24.

Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 12 jednakih mjesečnih obroka, bez kamata, uz pisani dokaz o stalnim novčanim primanjima (broj računa kod poslovne banke, plaća ili mirovina).
Prvi obrok dospijeva danom konačnosti rješenja o obvezi priključenja, odnosno danom donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.
Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.

3. Oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje na vodne građevine

Članak 25.

Općinsko vijeće Općine Koška može u potpunosti osloboditi od obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu Koška (vatrogasni i društveni domovi, crkve, groblja, športske dvorane, škole i slično), građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Koška, vlasnike građevina po socijalnom kriteriju na prijedlog mjesnog odbora, s tim da se za iznos predviđenog  oslobođenja terete sredstva mjesnog odbora, te da se na nekretnine tog vlasnika u zemljišnim knjigama upiše zabilježba ili teret prema važećim propisima u potraživanom iznosu.

Članak 26.

Od plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09 i 146/10) ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE   BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 27.

Gradnja komunalnih vodnih građevina predviđa se planom gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 28.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Općinom Koška .
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun Općine Koška, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima određenim  ovom Odlukom
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera  u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke    ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i pokretanje postupaka za prekršaje iz članka 29. ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Koška nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Postupci priključenja građevina na komunalne vodne građevine započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama ranije važeće Odluke.

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu  («Službeni glasnik Općine Koška», broj 2/02. i 7/04.).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Koška.

Članak 34.

Isporučitelj vodne usluge dužan je ovu Odluku objaviti na svojim internetskim stranicama i učiniti je dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Klasa:363-01/11-01/11.
Urbroj:2185/04-11-1.
Koška,1. travnja 2011.

                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Vlado Cimerman,dipl.ing.polj.

Dostavlja se:
1.DVORAC d.o.o. Valpovo
2.Služba računovodstva
3.Redakcija «Službenog glasnika»
4.Pismohrana.