Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
Izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području općine Koška

Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09.), članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 20. točka 2. Statuta Općine Koška («Službeni glasnik Općine Koška «,broj 3/09.) Općinsko vijeće Općine Koška na 16. sjednici održanoj 6.svibnja 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine na području općine Koška

Članak 1.

U Odluci  o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Koška («Službeni glasnik Općine Koška», broj 2/11.) u članku 5. stavak 7 mijenja se i glasi:

« Obveze priključenja na izgrađene komunalne vodne  građevine oslobađaju se vlasnici građevina, odnosno drugih nekretnina koji su na  odgovarajući način  riješili vodoopskrbu za objekte u svom vlasništvu.»

Članak 2.

Članak 23. mijenja se i glasi:

     « Iznos naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe utvrđuje se u slijedećim iznosima:

  1. za samostalne stambene ( obiteljske kuće) i višestambene građevine po svakoj stambenoj jedinici unutar građevine:
    1. 3.000,00 kuna jednokratno
    2. 3.800,00 kuna obročno 
  1. pravne osobe 7.600,00 jednokratno.»

Članak 3.

Članak 24 mijenja se i glasi:

« Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 24 jednakih mjesečnih obroka, bez kamata, uz pisani dokaz o stalnim novčanim primanjima ( broj računa kod poslovne banke,plaća ili mirovina ).
Prvi obrok dospijeva danom konačnosti rješenja o obvezi priključenja, odnosno danom donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.
Na dospjele, a nenaplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.»

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

« Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu («Službeni glasnik Općine Koška», broj 2/02. i 7/04.)  i Odluka o vodoopskrbi naselja Općine Koška («Službeni glasnik Općine Koška», broj 4/07.).»

Članak 5.

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Koška».

Klasa:363-01/11-01/11.
Urbroj:2185/04-11-1.
Koška, 6. svibnja 2011.

                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Vlado Cimerman,dipl.ing.polj.

Dostavlja se:

1.DVORAC d.o.o. Valpovo
2.Služba računovodstva
3.Redakcija «Službenog glasnika»
4.Pismohrana.