Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow DJELATNOST


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
Djelatnosti
Osnovna djelatnost trgovačkog društva DVORAC d.o.o. Valpovo je proizvodnja i distribucija voda, pročišćavanje i odvodnja otpadnih voda – vodoopskrba i odvodnja.

DVORAC d.o.o. Valpovo na dan 1. listopada 2013. godine zapošljava ukupno 35 radnika – 10 žena i 25 muškaraca u tri organizacijske cjeline:
  • 1. TEHNIČKI I RAZVOJNI SEKTOR
  • 2. SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
  • 3. SEKTOR RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA


1. TEHNIČKI I RAZVOJNI SEKTOR

1.1.ODJEL ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU

DVORAC d.o.o. Valpovo je distributer pitke vode na području grada Valpova, Općina Petrijevci, Bizovac i Koška. Mreža distribucije vode (vodovodna mreža) sastoji se od magistralnih i spojnih transportnih cjevovoda, glavne razvodne ulične mreže, sekundarne ulične mreže, te priključnih vodova, uključujući vodomjer krajnjeg potrošača. Ukupna dužina svih mreža na dan 30.09.2013. godine iznosi 271,55 km , a obuhvaća slijedeća mjesta : Grad Valpovo sa prigradskim naseljima Ladimirevci, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin, Harkanovci, Šag i Nard;općinsko središte Bizovac sa naseljima Cret, Samatovci, Novaki, Brođanci i Habjanovci;općinsko središte Petrijevci sa naseljem Satnica; općinsko središte Koška sa naseljima Našička Breznica, Niza, Normanci , Topoline, Ordanja, Andrijevac, Ledenik, Branimirovac i Subotički Lug. Vodovodna mreža na području općine Koška je u izgradnji, gdje je završena izgradnja spojnog cjevovoda Koška -Subotički Lug – Branimirovac – Andrijevac - Ledenik – Ordanja – Koška, te predstoji izgradnja mjesne vodovodne mreže u naseljima Andrijevac, Ledenik, Branimirovac i Subotički Lug. U dogledno vrijeme planira se završetak izgradnje magistralnog cjevovoda kroz Valpovo (ul.I.L.Ribara).

Na izgrađenoj vodovodnoj mreži postoje dva vodotornja (Habjanovci i Harkanovci) kapaciteta 200 m3, koji služe za izjednačavanje pritiska u mreži ; izvedena hidrantska mreža sa podzemnim i nadzemnim hidrantima DN 80 koji služe za vatroobranu objekata u naseljima, te za redovito održavanje (ispiranje) vodovodne mreže. Broj korisnika kao i broj instaliranih vodobrojila svakodnevno se ažurira , te na dan 30.09.2013. godine iznosi 6.156 korisnika i 6.540 instaliranih vodobrojila.

Voda za piće dolazi u vodovodnu mrežu distributera na tri načina:
  • 1. sa vodocrpilišta Jarčevac
  • 2. iz vodozahvata Drava- Belišće od tvrtke KOMBEL
  • 3. iz Našičkog vodovoda


Sa vodocrpilišta Jarčevac opskrbljuje se Općina Bizovac sa naseljima Cret, Samatovci, Novaki, Brođanci i Habjanovci, Općina Petrijevci sa naseljem Satnica i dio prigradskih naselja Grada Valpova -Ladimirevci, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci.Vodocrpilište Jarčevac je u sastavu Društva i kapaciteta je 15 l/s. Količina zahvaćene i isporučene vode na dan 30.09.2013. godine iznosi 289.570 m3 245.474 m3 kao i Zavod za javno zdravstvo-Osijek prema sklopljenom ugovoru. zahvaćeno i isporučeno. Kontrolu kvalitete pitke vode vrši svakodnevno tehnolog na crpilištu, Iz vodozahvata DRAVA vodom se opskrbljuje grad Valpovo sa prigradskim naseljima Šag i Nard. Voda za piće isporučuje se korisnicima putem dva magistralna voda na čijim krajevima su smještana dva vodmjera Φ 200 u vlasništvu komunalne tvrtke KOMBEL d.o.o. Belišće, koji se baždare minimalno jedanputa u tri godine kako je propisano zakonom. Vodomjere očitavaju svakog prvog u mjesecu djelatnici KOMBEL d.o.o. Belišće i na temelju očitanja KOMBEL ispostavlja mjesečne račune sukladno ugovoru o isporuci pitke vode sklopljenim između DVORCA i KOMBELA. Količina zahvačene i isporučene vode u sustavu mjesečno se evidentira i na dan 30.09.2013. godine iznosi 341.512 m3 pitke vode vrši svakodnevno proizvođač BELIŠĆE d.d. Belišće u svome labaratoriju, a dobavljač KOMBEL d.o.o. Belišće na mjestu predaje vode uzorkuje i ispituje pitku vodu putem Zavoda za javno zdravstvo Osijek, sukladno zakonu, a analize prilaže uz mjesečni obračun utroška pitke vode i isti dostavlja DVORCU.

Iz vodozahvata NAŠIČKI VODOVOD vodom se opskrbljuju naselja na području općine Koška - Koška , Niza , Našička Breznica , Normanci i Topoline . Kako je mreža nedavno izgrađena potrošnja pitke vode na ovom sustavu je minimalna. Količina zahvačene i isporučene vode u sustavu mjesečno se evidentira i na dan 30.09.2013. godine iznosi 84.487 m3 vodu na mjestu predaje vode putem Zavoda za javno zdravstvo Osijek, sukladno zakonu, a analize prilaže uz mjesečni obračun utroška pitke vode i isti dostavlja DVORCU.

. Kontrolu kvalitete
. Dobavljač NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice, uzorkuje i ispituje pitku
Razvoj vodoopskrbnog sustava usmjeren je prvenstveno na proširenju kapaciteta vodocrpilišta Jarčevac do 60l/sec., te na izgradnji navedenih magistralnih , spojnih i mjesnih vodovodnih mreža.

1.2.ODJEL ZA PROIZVODNJU PITKE VODE

Svakako jedna od najvažnijih investicija u ukupnom vodoopskrbnom sustavu DVORAC d.o.o. Valpovo je izradnja postrojenja za preradu pitke vode na vodocrpilištu Jarčevac, kapaciteta 15 l/s, kojim se opskrbljuje pitkom vodom područje općine Petrijevci i Bizovac. Budući da su izgradnjom magistralnog cjevovoda Jarčevac - Valpovo stvorene pretpostavke opskrbe grada Valpovo pitkom vodom sa crpilišta Jarčevac, u tijeku je realizacija projekta proširenja kapaciteta crpilišta do 60 l/s, čime bi se cjelokupno distributivno područje DVORAC d.o.o. Valpovo snabdijevalo pitkom vodom sa vodocrpilišta Jarčevac.

2. SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Djelatnici ovog Sektora obavljaju sve pravne, kadrovske i opće poslove za potrebe Društva. Pripremu i izradu odluka, rješenja i ugovora. Poslove u svezi statusnih promjena Društva i upisa u registar nadležnog trgovačkog suda. Izrada općih akata Društva. Organizacija, koordiniranje i provedba poslova sukladno zakonu postupke javne nabave za potrebe Društva. Sukladno zakonskim propisima obavljanje kadrovskih poslova i poslova arhiviranja za potrebe Društva sukladno propisima. Zastupanje Društva pred sudovima i organima uprave. Provedba svih poslova u svezi tužbi, žalbi i provedbi prisilne naplate potraživanja pred nadležnim sudovima. Provedba svih poslova i izrade pismena u svezi svih pravnih i imovinsko-pravnih poslova za potrebe Društva kod nadležnih institucija. U okviru Sektora obavljaju se i poslovi ugovaranja s novim korisnicima priključenja na vodovodni i odvodni sustav uslužnog područja DVORAC d.o.o. Valpovo. Nadalje, u Sektoru se obavljaju administrativni, daktilografski i korespondentski poslovi, urudžbiranje i poslovi u svezi distribucije poštanskih pošiljki za potrebe Društva.

3. SEKTOR RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA

Ovaj Sektor obavlja poslove iz oblasti računovodstva i financija za potrebe Društva. Kompletno poslovanje Sektora RRiF-a zasnivano je na korištenju personalnih računala povezanih u jedan lokalni mrežni sustav za čije funkcioniranje brine vlastita služba EOP- a. Veličina uslužnog područja i broj korisnika na području Grada Valpova s prigradskim naseljima , Općine Petrijevci i Općine Bizovac upućuje na veliki obim knjigovodstveno- financijskih poslova koji se obavljaju u Sektoru, i to od materijalnog knjigovodstva, financijskog knjigovodstva, usklađivanja stavaka iz oblasti salda-kontija, obračuna plaća i naknada, izrade opomena i pripreme dokumentacije za pokretanje tužbi, kompenzacija, cesija, do financijskih izvještaja te ostalih izvještaja za potrebe Društva , Statistike, Banaka i drugih.

 

Važni telefoni

Vodovod i kanalizacija prijava kvara u radno vrijeme
(031) 656 065

Vodovod i kanalizacija dežurstvo
(091) 5835 065

Očitanja stanja za korisnike i reklamacije u radno vrijeme
(031)  656 068

Vodocrpilište Jarčevac
(031) 395-610,
(031) 395-530