Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow POVIJEST


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
Povijest

POVIJEST DRUŠTVA

Tijekom 1970. godine na inicijativu tadašnjih društveno-političkih organizacija Općine Valpovo osnovan je "Zavod za urbanizam i komunalne djelatnosti" Općine Valpovo. Zadatak Zavoda bio je razvoj i uređenje komunalne djelatnosti na području Općine.

Godine 1975. "Zavod za urbanizam i komunalne poslove" spaja se sa Komunalnom radnjom "Usluga" Valpovo, koja je imala zadatak da organizira održavanje komunalnih objekata u mjestima Valpovo i Belišće, a po potrebi i u drugim mjestima, te da vodi brigu o održavanju Narodnog parka i Gradskog groblja u Valpovu, i od tada poduzeće posluje, a odlukom Skupštine Općine Valpovo upisuje u sudski registar kao "Urbanizam", poduzeće za komunalne djelatnosti, urbanizam i projektiranje Valpovo.

U ožujku 1985. godine poduzeće proširuje osnovnu djelatnost na proizvodnju i distribuciju vode, pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda, instalacijski i drugi radovi u građevinarstvu i dr.

U veljači 1993. godine rješenjem Okružnog privrednog suda u Osijeku KJP "Urbanizam" Valpovo upisuje se u registar pod nazivom KJP "Dvorac" s p.o. Valpovo, Reljkovićeva 16.

Dvorac d.o.o. Valpovo je od 1993. godine izradio distributivnu i mjesnu plinsku mrežu u mjestima općine Bizovac, te u distribuciju prirodnog plina na navedenom području, da bi ista bila tavršena i puštena u upotrebu 1995 godine. Iste godine u mjesecu prosincu započeli su radovi na izradnji plinske mreže dužine 15.400 m za mjesta Šag i Nard, koja je bila završena u lipnju 1996. godine. Iste godine krajem mjeseca kolovoza izrađen je objekat distributivne i mjesne plinske mreže za sela općine Čađavica u dužini 6.600 m. Slijedeće 1997. godine izrađena je plinska mjesna mreža u mjestima Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci u dužini od 13.100 m izrađen je priključak plina za duhovni centar "CARITAS" Satnički ribnjak u duini od 1.750 m, napravljeno je proširenje plinske mreže mjesta Petrijevci u dužini 1.600 m, izrađena plinska mreža za Reljkovićevo naselje Valpovo u duini 380 m i proširena je plinksa mreža mjesta Petrijevci i to u području Zone male privrede u dužini od 320 m.

DVORAC d.o.o. je od 1995 do 1999 godine izvodio i kućne plinske priključke i obavljao poslove distribucije plina za 1.652 potrošača. Od 2003 godine distribuciju plina i održavanje mreže preuzela je HEP - distribucija plina.

Sukladno Odluci Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i Zakonu o trgovačkim društvima, Grad Valpovo, Općina Bizovac i Općina Petrijevci zaključili su Društveni ugovor o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo, temeljem kojeg je DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo registrirano dana 21.05.1997. godine kod Trgovačkog suda u Osijeku, pod kojim nazivom Društvo i danas posluje s temeljnim kapitalom u iznosu od 12.772.500,00 kn.

HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama Zagreb su na temelju ulaganja prava u temeljni kapital DVORAC d.o.o. Valpovo u iznosu od 11.750.300,00 kn su 17.travnja 2003. godine postale članovi/suvlasnici društva DVORAC d.o.o. Valpovo, kada su unosom svog dijela povećali temeljni kapital DVORCA na iznos od 31.732.600,00 kn .

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama Zagreb nisu više član/suvlasnik Društva . Ugovorom o dijeljenju i prijenosu poslovnog udjela u Društvu DVORAC d.o.o. iz Valpova od 14. rujna 2006. godine su prenjele svoj poslovni udjel u Društvu u iznosu od 11.750.300,00 na tri nejednaka dijela: Gradu Valpovo, Općini Bizovac i Općini Petrijevci, tako da su članovi Društva stekli udjele prema visini uloga svakog člana Društva u temeljnom kapitalu.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Dvorac d.o.o. Valpovo koju donose članovi Društva dana 25. kolovoza 2010. g. temeljni kapital Društva je povećan, te iznosi 40.350.400,00 kuna. Općina Koška preuzima poslovni udio u temeljnom kapitalu Društva u visini od 2.333.500,00 kuna i postaje član Društva. Tako da članovi Društva stijeću poslovne udjele prema visini uloga svakog člana društva u temeljnom kapitalu Društva, a kako slijedi: 

GRAD VALPOVO
50,42 %
OPĆINA BIZOVAC
22,53 %
OPĆINA PETRIJEVCI
21,27 % 
OPĆINA KOŠKA
5,78 %

Za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i djelovanju vitalnih javnih službi u Domovinskom ratu kojim su pridonijeli unutarnjem snaženju obrambenog sustava na području Županije Osječko-Baranjske, 1996 godine DVORAC d.o.o. je dobio i "POVELJU ZAHVALNOST I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE", a 8.prosinaca 2006. godine od Grada Valpovo za izuzetna ostvarenja u gospodarskom životu Grada PLAKETA GRB GRADA VALPOVA.

Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek je dana 26. studenoga 2010. godine dodijelila Društvu DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.

Djelatnici Društva DVORAC d.o.o. Valpovo su kroz obavljanje djelatnosti Društva ostvarili značajne poslovne rezultate u svim organizacijskim jedinicama, naročito u dijelu intenzivnog razvoja sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje na distributivnom području DVORAC d.o.o. Valpovo.

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo od 2007. godine posluje sukladno zahtjevima međunarodne norme za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2000, a od 2010. sukladno međunarodnoj normi za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 za područje djelatnosti:

  1. skupljanje, pročišćivanje i opskrba pitkom vodom,

  2. uklanjanje otpadnih vodaSukladno odredbama Zakona o vodama ("Narodne novine RH " broj 153/09. i 56/13.) je u DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo provedena reorganizacija, tako da trgovačko društvo DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo obavlja isključivo djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje.

Za obavljanje poslova i djelatnosti graditeljstva, geodetskih poslova, komunalnog održavanja, zbrinjavanja komunalnog otpada i pogrebne poslove DVORAC d.o.o. Valpovo je osnovao trgovačko društvo URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16, koje je upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku nadnevka 19. veljače 2013. godine.

Ugovorom o međusobnim odnosima sklopljenim između DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo i URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, utvrđeno je da DVORAC d.o.o. Valpovo sa nadnevkom 1. ožujka 2013. godine prenosi gospodarske cjeline koje su vezane za obavljanje komunalne djelatnosti i djelatnosti graditeljstva na URBANIZAM d.o.o. Valpovo: Službu za građevinske i komunalne poslove - Odjel za građevinske poslove, Odjel za komunalne poslove, Odjel za komercijalne poslove, Odjel za geodetske poslove, dio Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova i dio Službe računovodstvenih i financijskih poslova i ugovore o radu radnika koji su vezani za obavljanje poslova u svezi komunalne djelatnosti i graditeljstva.
 

Važni telefoni

Vodovod i kanalizacija prijava kvara u radno vrijeme
(031) 656 065

Vodovod i kanalizacija dežurstvo
(091) 5835 065

Očitanja stanja za korisnike i reklamacije u radno vrijeme
(031)  656 068

Vodocrpilište Jarčevac
(031) 395-610,
(031) 395-530