Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA arrow Odluka o ustrojavanju katolaga informacija društva DVORAC d.o.o.
Odluka o ustrojavanju katolaga informacija društva DVORAC d.o.o.

Na temelju članka 6. u svezi sa člankom 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine RH" broj 25/13.) i članka 33. Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo, Uprava–direktor Društva donosi nadnevka 10.12.2013. godine

O D L U K U
o ustrojavanju Kataloga informacija društva
DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire društvo DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo (u daljnjem tekstu: Društvo), a u cilju ostvarivanja javnosti rada i omogućavanja pristupa informacijama/dokumentima svim korisnicima.

Katalogom informacija uređuje se postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacija iz djelokruga i nadležnosti Društva.

Informacija u smislu ove Odluke je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, raspolaže ili nadzire Društvo.

Informacije iz prethodnog stavka ovog članka, utvrđene su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku ove Odluke – Katalogu informacija društva DVORAC d.o.o. Valpovo i čini sastavni dio ove Odluke.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Članak 3.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Društva da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Članak 4.

Informacija koju Društvo daje mora biti pravodobna, potpuna i točna.

Članak 5.

Društvo će uskratiti pristup informacijama u slučajevima utvrđenim zakonom koji uređuju tajnost i zaštitu tajnosti podataka. Društvo će uskratiti pristup informacijama i u slučajevima kada je ona zakonom, drugim propisom ili općim aktima Društva proglašena poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • podatci koje je Društvo proglasilo poslovnom tajnom,

 • podatci koje tijela javnih ovlasti ili druge pravne osobe priopće Društvu kao povjerljive i imaju klasifikaciju tajnosti,

 • podatci kojima se određuju mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

 • podatci koji se odnose na obranu,

 • planovi fizičko-tehničkog osiguranja imovine i objekata Društva,

 • drugi podatci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Društva i drugim tijelima javnih ovlasti odnosno zakonu.

Članak 6.

Pravo na pristup informaciji može se uskratiti i ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

 • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni i inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti,

 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Članak 7.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Društvu. Ako je zahtjev podnesen usmeno, o tome će se sastaviti zapisnik. Ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, o tome će se sastaviti službena zabilješka.

Pisani zahtjev mora sadržavati naziv i sjedište Društva kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu fizičke osobe – podnositelja zahtjeva, odnosno tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Članak 8.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva Društvo je dužno u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva omogućiti korisniku pristup informaciji. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Društvo će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 3 dana.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, Društvo će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Rok iz stavka 1. ovog članka može se produljiti do 30 dana u slučaju:

 • ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,

 • ako je to nužno radi davanja potpune i točne informacije.

O produljenju roka Društvo će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je rok produljen.

Članak 9.

Društvo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknada stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslika jedne stranice veličine A4-0,60 kn

 2. preslika jedne stranice veličine A3-0,90 kn

 3. preslika jedne stanice u boji veličine A4-1,30 kn

 4. preslika jedne stranice u boji veličine A3-1,70 kn

 5. elektronički zapis na jednom CD-u -7,00 kn

 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kn.

Iz razloga ekonomičnosti Društvo može ne zaračunavati stvarne troškove iz stavka 1. ovog članka ako isti ne premašuje 10,00 kuna.

Naknada se plaća na poslovni račun Društva u Privrednoj banci Zagreb HR60 23400091100011159, poziv na broj: broj računa-OIB, u svrhu doznake: "naknada za pristup informaciji".

Članak 10.

Radi ostvarivanja na pristup informacijama Uprava Društva određuje posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

 • rješava pojedinačne zahtjeve korisnika prava na pristup informacijama

 • redovito objavljuje informacije

 • unaprijeđuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadžane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Društva

 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama

 • poduzima sve potrebne radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija, a za što je neposredno odgovoran Upravi Društva.

Članak 11.

Službenik za informiranje o zahtjevu može donijeti rješenje:

 • kojim se zahtjevu udovoljava u potpunosti ili djelomično (u prilogu se dostavlja tražena informacija)

 • kojim se zahtjev odbija.

Članak 12.

Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu - povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Članak 13.

Ova Odluka zajedno sa Katalogom informacija stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na web stranicama DVORAC d.o.o. Valpovo.

Broj: 7-19/2013

Valpovo, 10.12.2013.g.

UPRAVA-DIREKTOR

DVORAC d.o.o. Valpovo:

Mate Pušić, dipl.ing.građ.