Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA arrow Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija društva DVORAC d.o.o.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija društva DVORAC d.o.o.
Na temelju članka 6. u svezi sa člankom 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine RH" broj 25/13.), Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine RH" br. 12/14.) i članka 33. Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo, Uprava–direktor Društva DVORAC d.o.o. Valpovo donosi nadnevka 10. veljače 2014. godine

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija društva
DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo

Članak 1.
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo broj: 7-19/2013 od 10.12.2013. godine mijenja se kako slijedi:
U članku 9. mijenja se stavak 2. i iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5., 6. i 7. tako da sada glase:
"Visina naknada stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslika jedne stranice veličine A4-0,25 kn
2. preslika jedne stranice veličine A3-0,50 kn
3. preslika jedne stanice u boji veličine A4-1,00 kn
4. preslika jedne stranice u boji veličine A3-1,60 kn
5. elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00 kn
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kn.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
Iz razloga ekonomičnosti Društvo može ne zaračunavati stvarne troškove iz stavka 1. ovog članka ako isti ne premašuje 50,00 kuna. Naknada se plaća na poslovni račun Društva u Privrednoj banci Zagreb HR60 23400091100011159, poziv na broj: broj računa-OIB, u svrhu doznake: "naknada za pristup informaciji".
Društvo će dostaviti korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Društvo će zatražiti od korisnika da unaprijed položi na račun Društva očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova, odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva."

Članak 2.
U ostalom dijelu Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo je neizmijenjena.

Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na web stranici DVORAC d.o.o. Valpovo.

Broj: 103-5/2014
Valpovo, 10. veljače 2014.g.

UPRAVA-DIREKTOR
DVORAC d.o.o. Valpovo:
Mate Pušić, dipl.ing.građ.