Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow PROPISI


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ...

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ...

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova

u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.06.4.2.23

 

Vodoopskrba i odvodnja Valpovo - Belišće   

("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava", u daljnjem tekstu: Ugovor)

 

 

Posredničko tijelo razine 1, (u daljnjem tekstu: PT 1), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 19370100881, koje zastupa ministar dr.sc. Tomislav Ćorić,

i

Posredničko tijelo razine 2, (u daljnjem tekstu: PT 2), Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.,

zajednički obuhvaćeni pojmom PT-ovi,

 

s jedne strane, i

 

Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova (u daljnjem tekstu Korisnik), Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo, OIB: 15734642164, koji zastupa direktor Mate Pušić, dipl.ing.građ.,

 

s druge strane,

 

(u daljnjem tekstu: Strane) složile su se kako slijedi:  

 

 

Posebni uvjeti Ugovora

 

Članak 1 – Svrha

 

1.1       Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstava Korisniku u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Vodoopskrba i odvodnja Valpovo - Belišće“ (u daljnjem tekstu: Projekt) opisanog u Prilogu I ovih Posebnih uvjeta: Opis i proračun Projekta, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

1.2       Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u Općim uvjetima i u ovim Posebnim uvjetima Ugovora, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje i prihvatio.

1.3       Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta u  skladu s točkom 12.1 ovih Posebnih uvjeta Ugovora, Općim uvjetima Ugovora te naknadnim izmjenama Projekta odnosno Ugovora.

 

Članak 2 –  Provedba i financijsko razdoblje Projekta

 

2.1       Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja Strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida ugovora. Razdoblje ugovora na snazi uključuje također i razdoblje obveze izvještavanja nakon provedbe sukladno članku 12. točka 12.2. Općih uvjeta  iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta.

2.2       Razdoblje provedbe Projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. siječnja 2014. do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 31. srpnja 2021.

2.3       Razdoblje financiranja Projekta započinje od dana stupanja Ugovora na snagu i završava najkasnije po isteku 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja provedbe projekta kao što je definirano u točki 2.2 ovog članka.

2.4       Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od  1. siječnja 2014. do  31. prosinca 2023.

2.5      Završni  zahtjev  za  nadoknadom  sredstava  podnosi  se  PT-u 2  sukladno  članku 12. točka 12.2.

            alineja c) Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta.

2.6       Prvi zahtjev za nadoknadom sredstava Korisnik može dostaviti danom stupanja Ugovora na snagu, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka prva tri (3) mjeseca od datuma potpisivanja   Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

2.7    Sukladno članku 12, točkama 12.1. i 12.2. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta, Korisnik može podnositi PT-u 2 Zahtjev za nadoknadom sredstava, koji uključuje Izvješće o napretku provedbe projekta, najmanje na tromjesečnoj bazi, odnosno u roku od 15 dana od isteka svaka tri (3) mjeseca od sklapanja Ugovora na važećem obrascu uz popratnu dokumentaciju.

U skladu s člankom 13, točkom 13.5. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta, Korisnik  može podnijeti PT-u 2 Zahtjev za nadoknadom sredstava i u kraćim vremenskim razmacima nego je navedeno, ali ne više od jednog (1) Zahtjeva za nadoknadom sredstava svakih 30 kalendarskih dana.

 

Članak 3 – Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta i uređenje plaćanja

 

3.1       Ukupna vrijednost Projekta procjenjuje se na 386.043.735,00 kuna.

3.2       Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 271.578.968,00 kuna, kao što je utvrđeno u Prilogu I Opis i proračun Projekta, a u skladu s Općim uvjetima Ugovora.

3.3       Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu do 189.561.114,00 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u točki 3.2 ovog članka. Bespovratna sredstva potječu iz Kohezijskog fonda (KF).

Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe Projekta i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s člankom 17. Općih uvjeta Ugovora.

Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrića troškova i izdataka za koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovoran za osiguravanje raspoloživosti sredstava ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokrića neprihvatljivih troškova i izdataka.

3.4       Najniži iznos izdatka koji se može prikazati u Zahtjevu za nadoknadom sredstava je 300.000,00 kuna. Ovo ograničenje se ne primjenjuje u slučaju Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

3.5       Korisnik je ovlašten podnositi Zahtjeve za nadoknadom sredstava po obje metode (metoda nadoknade i metoda plaćanja ili kombinacijom navedenih metoda) bez ograničenja po članku 15. točka 15.2. Općih uvjeta  iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta.

3.6       Korisnik je ovlašten podnijeti PT-u 2 Zahtjev za predujam za financiranje troškova i izdataka prema članku 14. Općih uvjeta iz Priloga II ovog Ugovora, do najviše 30 % iznosa ukupno Ugovorom dodijeljenih bespovratnih sredstava. Uz Zahtjev za predujam Korisnik obvezno prilaže bjanko zadužnice u potrebnom broju primjeraka, ispunjene, potpisane i ovjerene  prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice), u visini do najmanje iznosa zatraženog predujma. Iznos isplaćenog predujma Korisnik će pravdati Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Jamstvo za predujam vraća se Korisniku (u cijelosti ili dijelu do visine opravdanog predujma) nakon opravdanja predujma putem Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Isplata predujma nije uvjetovana verifikacijom postupka javne nabave prema članku 15. Općih uvjeta.

3.7    Ako se predujam iz točke 3.6 zahtjeva u prvom tromjesečju provedbe projekta, a Korisnik ne započne s provedbom projekta i u roku od 90 dana od dana primitka predujma ne nastanu nikakvi troškovi povezani s provedbom projekta, PT 2 bez odgode pokreće postupak za njegov povrat.

3.8    Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom PT-a 1 kojom je naložen povrat sredstava, i/ili je bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja ili drugih razloga, u odnosu na Korisnika obustavljaju se daljnje isplate iz točke 3.3 ovog članka, koje vrši PT 1 ili se po odluci PT-a 1 iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.

3.9       Korisnik će za potrebe projekta otvoriti poseban račun te o tome obavijestiti PT 2.

3.10    Plaćanja Korisniku (EU dio) obavljati će se preko PT 2; Tijelo za plaćanje će podnijeti nalog za plaćanje HNB koja će isplatiti sredstva na račun PT 2. PT 2 će ova sredstva u roku dva radna dana isplatiti na račun Korisnika. PT 2 je obvezno u roku od 1 radnog dana nakon obavljenog plaćanja Korisniku unijeti informaciju o plaćanju u MIS.

 

Članak 4 – Trajnost projekta

 

4.1       Ograničenja opisana u članku 8. Općih uvjeta Ugovora primjenjuju se 5 godina nakon završnog plaćanja Korisniku.

 

Članak 5 – Partneri

 

5.1       Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

5.1.1   Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, OIB: 70663673307

5.1.2   Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31550 Valpovo, OIB: 84382730327

5.1.3  Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac, OIB: 31800017596

5.1.4  Općina Koška, N.Š. Zrinskog 1, 31224 Koška, OIB: 86904341703

5.1.5   Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, OIB: 10282419721

5.1.6   Općina Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci, OIB: 94156491645

5.1.7   Hidrobel d.o.o., Radnička 1/B, 31551 Belišće, OIB: 90047074492

 

Članak 6 – Prihvatljivi troškovi

 

6.1       Prihvatljivi troškovi su oni koji ispunjavaju sve kriterije sukladno Odredbi članka 11. Općih uvjeta   iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta.

 

Članak 7 – Neprihvatljivi izdaci

 

7.1       Sljedeće vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, br. 143/2014):

          Ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi;

          PDV koji je povrativ;

          Kupnja korištene opreme;

          Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom;

          Plaćanje bonusa zaposlenicima;

          Kamate na dug;

          Doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za korisnika;

          Troškovi povezani sa stjecanjem neizgrađenog zemljišta gdje je zemljište kupljeno od strane korisnika prije datuma prihvatljivosti za projekt;

          Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;

          Operativni troškovi, izuzev troškova upravljanja projektom;

          Izdatak temeljen na fiksnim troškovima izračunat primjenom standardne veličine jediničnih cijena ili paušalnih iznosa;

          Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;

          Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;

          Radni sati volontera, kao što je definirano u Zakonu o volonterstvu;

          Sve kategorije troškova nastale izvan razdoblja prihvatljivosti troškova/izdataka;

          Svi troškovi koji nisu izravno povezani s projektnim aktivnostima;

          Ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

 

Članak 8 – Mjere osiguravanja javnosti i vidljivosti 

 

8.1       Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u članku 7. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta i Prilogu I ovih Posebnih uvjeta, ukoliko PT 2 postavi takav zahtjev.

 

Članak 9 –  Upravljanje projektnom imovinom

 

9.1       Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom sadržanim u članku 8. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta i Prilogu I ovih Posebnih uvjeta.

            

Članak 10 – Ostali uvjeti

 

10.1    U skladu s člankom 16. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta, Korisnik je dužan nadležnim tijelima osigurati pristup svim dokumentima, podacima i evidencijama povezanim s Projektom te omogućiti provjere na licu mjesta za vrijeme provedbe Projekta te u razdoblju do 5 godina nakon zatvaranja operativnog programa pod kojim se Projekt sufinancira.

             Korisnik je obvezan za potrebe kontrole te osiguravanja revizijskog traga čuvati obrasce Zahtjeva za nadoknadom sredstava i popratnu financijsko-računovodstvenu dokumentaciju u razdoblju od 5 godina nakon zatvaranja operativnog programa pod kojim se Projekt sufinancira.

10.2    Utvrđene ključne točke projekta:

• Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci;

             • Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće;

             Izgradnja  i  rekonstrukcija   sustava   vodoopskrbe  i  odvodnje   aglomeracija  Belišće,  Petrijevci,

              Koška i Gat;

             Nabava opreme;

             Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera;

             • Upravljanje projektom i administracija;

             • Promidžba i vidljivost.

10.3    Bespovratna sredstva koja su navedena u članku 3.3 ovog Ugovora predstavljaju 69,7996298 % iznosa ukupno prihvatljivih troškova.

10.4    Nacionalni dio sufinanciranja projekta urediti će se posebnim Ugovorom o sufinanciranju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, Korisnika i partnera na projektu.

10.5    Korisnik je obvezan dostaviti PT 2 ovjereni projektni Plan nabave u roku od 10 radnih dana od dana stupanja Ugovora na snagu.

PT 2 tijekom provedbe postupka iz članka 5. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta zadržava pravo uskratiti dodjelu bespovratnih sredstava u slučaju da Korisnik ne prihvati ili odstupi od preporuka izdanih od strane PT 2 tijekom provedbe prethodne kontrole postupaka nabave.

10.6    PT 2 će u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora dostaviti Korisniku važeće obrasce Zahtjeva za nadoknadom sredstava koje će Korisnik ispuniti i dostaviti PT-u 2 zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom prema ugovorenoj dinamici podnošenja  sukladno članku 15. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta.

             Korisnik se obvezuje dostaviti PT-u 2 Izvješća sukladno članku 12. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta, i to: Izvješće o napretku projekta dostavlja se na obrascu Zahtjeva za nadoknadom sredstava jednom u svaka tri (3) mjeseca. Prvo Izvješće Korisnik se obvezuje podnijeti PT-u 2 najkasnije u roku od petnaest (15) dana po isteku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Ugovora. PT 2 će pravovremeno dostaviti Korisniku obrazac Izvješća o napretku projekta.

10.7    Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj Ugovor sukladno odredbama iz članka 24. i članka 25. Općih uvjeta iz Priloga II ovih Posebnih uvjeta.

 

Članak 11 – Adrese za kontakt

 

11.1    Sukladno Prilogu VI Posebnih uvjeta, Korisnik i Posrednička tijela koriste sustav eFondovi tijekom pripreme, provedbe i definiranog roka izvještavanja nakon provedbe projekta. U svakom obliku komunikacije koji je povezan s ovim Ugovorom navodi se referentni broj Ugovora (kod projekta). Iznimno, ako je to određeno u pozivu na dostavu projektnih prijedloga ili na zahtjev Posredničkih tijela ili uz suglasnost strana Ugovora, komunikacija se može obavljati i na druge načine opisane u Općim uvjetima ugovora, na sljedeće adrese:

 

Za PT 1

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Sektor međunarodnih projekata iz područja vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, faks: 01 6151 821

PT 1 pismeno obavještava Korisnika o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt te komunikaciju oko Projekta.

 

Za PT 2

Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, fax: 01 6307 686; Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

PT 2 pismeno obavještava Korisnika o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt te komunikaciju oko Projekta.

 

Za Korisnika

Dvorac  d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo     

Telefon: +385 31 656 060

E-mail:    Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Korisnik pisanim putem dostavlja PT- u 1 i PT-u 2 podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt te komunikaciju oko Projekta.

11.2   PT 1, PT 2 i Korisnik su obvezni bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka promjene vezane uz kontakt podatke iz točke 11.1 ovog članka, obavijestiti pisanim putem kroz za to predviđeno mjesto u sustavu eFondovi druge ugovorne strane o nastaloj promjeni. Jedna ugovorna strana ne odgovara za štetu koja drugoj ugovornoj nastane zbog neobavještavanja o promjenama vezanim uz kontakt podatke iz točke 11.1 ovog članka, ako se komunikacija putem raspoloživih kontakt podataka nije mogla ostvariti.

 

Članak 12 – Odredbe o mjerodavnom pravu i rješavanju sporova proizašlih iz ugovora

 

12.1   Na  rješavanje  mogućih  međusobnih  sporova  proizašlih  iz  tumačenja  ili  primjene  ugovora  o  dodjeli bespovratnih sredstava, primjenjuje se članak 28. Općih uvjeta.

 

Članak 13 – Prilozi

 

13.1    Sljedeći dokumenti priloženi su ovim Posebnim uvjetima te čine sastavni dio Ugovora:

Prilog I:    Opis i Proračun Projekta (Prijavni obrazac A) iz Prijave projekta na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-16 od 30. studenoga 2017. kojom se odobrava financiranje projekta iz fondova Europske unije

Prilog II:   Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Prilog III: Izvješće nakon provedbe Projekta

Prilog IV: Pravila o primjeni financijskih korekcija

Prilog V:  Uvjeti korištenja sustava eFondovi za korisnike bespovratnih sredstava

13.2       U slučaju proturječnosti između odredbi ovih Posebnih uvjeta i bilo kojeg povezanog Priloga koji je sastavni dio Posebnih uvjeta, odredbe Posebnih uvjeta će imati prvenstvo. U slučaju proturječnosti između odredbi Priloga II Posebnih uvjeta i onih iz drugih Priloga Posebnih uvjeta, odredbe Priloga II imati će prvenstvo.

 

Članak 14

 

Sastavljeno na hrvatskom jeziku u tri (3) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka Strana zadržava po jedan (1) primjerak.

 

 

Za Posredničko tijelo razine 1

Za Posredničko tijelo razine 2

 

dr.sc. Tomislav Ćorić  

 

mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.

Ministar

 

Generalni direktor

 

 

 

Potpis:_________

 

 

 

Potpis:__________

 

Datum

 

Datum

 

KLASA:

URBROJ:

 

 

Za Korisnika  

 

Mate Pušić, dipl.ing.građ.

Direktor

 

Potpis:__________

Datum:

KLASA:

URBROJ:

KLASA: 325-04/17-08/199

URBROJ: 374-1-13-17-3

 

 

 

Iz propćenja HRVATSKIH VODA Zagreb:

Potpisani ugovori za 7 projekata iz područja upravljanja vodama u Slavoniji

01.12.2017.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske u Osijeku, potpisano je šest ugovora vrijednih preko 1,7 milijardi kuna koji se odnose na sufinanciranje projekata sektora voda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. te ugovor za uređenje desne obale rijeke Drave u Gradu Osijeku ukupne vrijednosti 44 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1,7 milijardi kuna (s PDV-om) od čega se sredstvima europskih strukturnih fondova financira preko 947,8 milijuna HRK. Projekti će se financirati u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 . – 2020. (OPKK) u okviru kojeg je za vodnokomunalne projekte Republici Hrvatskoj na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. U okviru OPKK provodi se 17 vodnokomunalnih projekata ukupne vrijednosti gotovo 4,7 milijardi kuna (s PDV-om) od čega EU sufinanciranje iznosi preko 2,7 milijardi kuna što je 34% alokacije. Do početka 2018. godine očekuje se odobrenje još 10 projekata ukupne vrijednosti 6,2 milijarde kuna(s PDV-om) od čega EU sufinanciranje iznosi gotovo 3,6 milijardi kuna.

Uz navedenih 27 projekata i 6 slavonskih za koje su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava dostići će se 91% dostupne alokacije iz OPKK. S obzirom i na činjenicu da je još 70-ak projekata u pripremi, nije upitno da će se sva alocirana EU sredstva iskoristiti. Realizacijom infrastrukturnih vodnokomunalnih projekata uspostavit će se priključenost stanovništva na moderne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa standardima Europske unije, osigurati voda za piće zahtijevane kakvoće te doprinijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće, kao i zaštiti vodnih resursa i povezanih ekosustava te okoliša u cjelini. Ulaganja će značiti i ostale neizravne razvojne prednosti poput povećanja kvalitete života stanovništva, privlačenja novih razvojnih investicija i stvaranja novih radnih mjesta.

Provedbom navedenih 6 projekata izgradit će se 7 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta preko 172.000 ekvivalent stanovnika (ES), izgraditi pogon za pripremu pitke vode u Belišću te izgraditi, odnosno rekonstruirati gotovo 360 km mreže odvodnje i 60 km vodoopskrbne mreže te preko 150 crpnih stanica čime će se omogućiti poboljšani sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za gotovo 200.000 ekvivalent stanovnika te osigurati poboljšana javna vodoopskrba za preko 50.000 stanovnika. Sve navedeno govori u prilog važnosti ovih 6 projekata za poboljšanje investicijske klime i doprinos sprječavanju iseljavanja stanovništva iz Slavonije.

Također, potpisan je i Ugovor za uređenje desne obale rijeke Drave u Gradu Osijeku ukupne vrijednosti 44 milijuna kuna. Ovim projektom će se omogućiti spajanje dva dijela grada putem obaloutvrde gradskog tipa na što će se nastaviti gradska šetnica koja će ujedno biti najduža šetnica uz rijeku u Republici Hrvatskoj.

Ove iznimno vrijedne ugovore u području gospodarenja vodama potpisali su: ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Dražen Milinković, direktor Tekije d.o.o. Ante Kolić, direktor Dvorac d.o.o. Mate Pušić, direktor Vode Lipik d.o.o. Marijan Pierobon, direktor Đakovački vodovod d.o.o. Ivan Kočiš i u ime Grada Osijeka gradonačelnik Ivan Vrkić.

 Aktivna Slika    

             

Aktivna Slika
   
Aktivna Slika
         
Aktivna Slika
 
Aktivna Slika
        
Aktivna Slika
  

 

 

 

Važni telefoni

Vodovod i kanalizacija prijava kvara u radno vrijeme
(031) 656 065

Vodovod i kanalizacija dežurstvo
(091) 5835 065

Očitanja stanja za korisnike i reklamacije u radno vrijeme
(031)  656 068

Vodocrpilište Jarčevac
(031) 395-610,
(031) 395-530