Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
Odluka o odvodnji Općina Koška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način odvodnje, te pročišćavanja otpadnih i drugih voda na području svih naselja općine Koška ( Koška, Našička Breznica, Niza, Normanci, Topoline, Subotički Lug, Andrijevac, Branimirovac, Ordanja i Ledenik), a u svrhu osiguranja zaštite čovjekove okoline i očuvanja voda od prekomjernog zagađivanja.

Članak 2.
Vlasnici i korisnici zemljišta i objekata dužni su odvoditi otpadne vode sa svojih zemljišta i objekata u skladu s odredbama važećih propisa i odredbama ove Odluke.

Članak 3.
Odvodnja otpadnih voda obavlja se posebnim sustavima građevina i uređaja koji se prema svojoj namjeni dijele na:
a) unutarnju kanalizaciju koja se sastoji od spojnog odvodnog kanalskog priključka, građevina i uređaja s objektima za sakupljanje, pročišćavanje i odvodnju otpadne vode u javni odvodni sustav( kontrolnog okna, separatora, mastolova, pjeskolova i sl. )
b) javni odvodni sustav koji se sastoji od instalacija građevina i uređaja koji služe za skupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda s javnih površina i iz unutrašnjih kanalizacija;
c) zajednički uređaj za pročišćavanja komunalnih otpadnih voda koji prihvaća sve komunalne otpadne vode iz javnog odvodnog sustava.

Članak 4.
Odvodne instalacije, građevine i uređaji iz prethodnog članka moraju biti tako izgrađen i održavani da osiguraju valjanju odvodnju i pročišćavanje predviđenih količina otpadnih voda.

Članak 5.
Odvodni sustavi navedeni u čl. 3. Odluke, izgrađuju se i koriste prema zakonskim odredbama, aktima pravne osobe kojoj je povjereno upravljanje javnim odvodnim sustavom i zajedničkim uređajem za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i odredbama ove Odluke.

 

Članak 6.
Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:
a) sanitarne otpadne vode koje nastaju kao posljedica fizioloških potreba i održavanja objekata u kojima borave ljudi (otpadne vode iz kuhinja i sanitarnih prostorija);
b) industrijske otpadne vode koje nastaju kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, obrtu, poljoprivredi, stočarstvu i drugim djelatnostima;
c) rashladne otpadne vode koje mogu prouzročiti termička zagađenja;
d) oborinske vode;
e) voda upotrebljavana za pranje ulica;
f) drenažne vode.

Članak 7.
Djelatnost odvodnje iz čl. 3. ove Odluke je djelatnosti od posebnog interesa.
Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda općine Koška te pročišćavanja otpadnih voda sa ovog područja obavlja DVORAC d.o.o. Valpovo.

 

II. UNUTARNJA KANALIZACIJA

Članak 8.
Unutarnja kanalizacija mora biti izgrađena i održavana tako da:
- u uvjetima njenog normalnog korištenja bude isključena mogućnost zagađenja okoline, bilo površinskim razlijevanjem, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve;
- da je zaštićena od djelovanja usporene vode u javnoj kanalizaciji;
- da je otporna na mehaničke udare i agresivne tvari u granicama koje svojim aktom odredi pravna osoba koja upravlja javnim odvodnim sustavom.

Članak 9.
Spajanje unutarnje kanalizacije s javnim odvodnim sustavom obavlja se obvezno preko kontrolnog okna.
Kontrolno okno nalazi se na predspoju unutarnje kanalizacije i javnog odvodnog sustava i mora biti smješteno na površini gdje će biti osiguran pristup pravnoj osobi koja upravlja javnim odvodnim sustavom i predstavnicima ovlaštenog laboratorija koji uzimaju uzorke otpadnih voda.
Tipske projekte za izgradnju kontrolnih okana odredit će pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda.

Članak 10.
Unutarnja kanalizacija za odvodnju industrijskih otpadnih voda mora biti izgrađena tako da je omogućeno mjerenje količine otpadnih voda i uzimanje uzoraka za određivanje stupnja zagađenosti.
Uređaji unutarnje kanalizacije za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti tako izgrađeni da je osigurano neprekidno pročišćavanje u skladu s odredbama ove Odluke i važećim propisima.

 

Članak 11.
Na područje općine Koška gdje nije izgrađen javni odvodni sustav obvezna je izgradnja sabirnih jama.
Uvjete za izgradnju sabirnih jama određuje upravno tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije.

Članak 12.
U sabirne jame ispuštaju se sanitarne otpadne vode i do propisanog stupnja pročišćene industrijske vode.

Članak 13.
Pražnjenje sabirnih jama obavlja odgovarajućom opremom pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti.
Mjesto za odlaganje sadržaja sabirnih jama odredit će nadležno upravno tijelo za svaki mjesni odbor najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 14.
Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava vlasnik sabirne jame dužan je izgraditi odgovarajuću unutarnju kanalizaciju radi priključenja na javni odvodni sustav i to u roku od tri mjeseca od dana puštanja u upotrebu javnog odvodnog sustava.

Članak 15.
Nakon priključenja unutarnje kanalizacije na javni odvodni sustav, vlasnik sabirne jame dužan je sve dotadašnje uređaje koji se više neće koristiti razgraditi i isključiti.

Članak 16.
Tehničku dokumentaciju za izgradnju unutarnje kanalizacije za odvodnju industrijskih, rashladnih i drenažnih otpadnih voda izrađuje pravna osoba registrirana za izradu te vrste dokumentacije.
Za tehničku dokumentaciju iz prethodnog stavka investitor je dužan pribaviti suglasnost nadležnih upravnih tijela, kao i suglasnost pravne osobe koja upravlja javnim odvodnim sustavom i zajedničkim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 17.
Kanalskim priključkom smatra se kanal koji spaja kontrolno okno unutarnje kanalizacije s javnim odvodnim sustavom.

Članak 18.
Troškove izgradnje i održavanja unutarnje kanalizacije, kontrolnog okna i kanalskog priključka plaća vlasnik građevine odnosno korisnik.

Članak 19.
Svaka građevina koja čini zaokruženu cjelinu, a u vlasništvu je ili na korištenju jedne fizičke ili pravne osobe, može dobiti samo jedan kanalski priključak.
Rješenje odnosno suglasnost o načinu priključivanja i broju priključaka na javni odvodni sustav donosi pravna osoba koja upravlja javnim odvodnim sustavom.

 

Članak 20.
Objekti koji se sastoje od niza stambenih jedinica s posebnim stubištima moraju imati po jedan priključak za svako stubište.

Članak 21.
Izgradnja kanalskog priključka obavlja se na zahtjev vlasnika građevine, odnosno budućeg korisnika javnog odvodnog sustava na osnovi ugovora sklopljenog s pravnom osobom koja upravlja javnim odvodnim sustavom.
Minimalni profil kanalskog priključka iz prethodnog stavka određuje se na temelju hidrauličkog proračuna, a ne smije biti manji od 15 cm.

Članak 22.
Priključenje na javni odvodni sustav obavlja pravna osoba koja tim sustavom upravlja.
Pravna osoba iz prethodnog stavka može izgradnju kanalskih priključaka, priključaka uličnih slivnika i slivnika na zelenim površinama do uličnih kanala povjeriti drugim stručnim izvoditeljima radova uz uvjet da nadzire izgradnju tih priključaka.

III. JAVNI ODVODNI SUSTAV

Članak 23.
Pod pojmom javnog odvodnog sustava podrazumijevaju se instalacije i objekti navedeni u čl. 3. ove Odluke.

Članak 24.
Javnim odvodnim sustavom odvode se otpadne vode do zajedničkog uređaja za pročišćavanje.

Članak 25.
Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grade se prema propisanoj tehničkoj dokumentaciji, te uvjetima nadležnih državnih tijela.

Članak 26.
Minimalni profil javnog odvodnog sustava određuje se prema hidrauličkom proračunu, a ne može biti manji od 30 cm za okrugle i 30-40 cm za jajolike oblike.

Članak 27.
Kakvoća otpadnih voda koje se ulijevaju u javni odvodni sustav utvrđuje se Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99.,6/01. i 14/01.)

Članak 28.
U javni odvodni sustav ne smiju se ulijevati vode i tvari koje mogu poremetiti hidraulički režim tijeka otpadnih voda, stabilnost objekata kanalizacijske mreže, stabilnost rada strojeva na kanalizacijskim crpnim postajama i predviđene uvjete za obavljanje tekuće kontrole i popravke i to:

 

 

 

GRANIČNA
VRIJEDNOST

1. Čvrste tvari: pijesak, zemlja, kamen, drvo, metal, staklo, plastika,
vlaknaste tvari, perje, katran, iznutrice i druge slične čvrste tvari
i tvari većeg viskoziteta bez
2. Zapaljive i eksplozivne tvari bez
3. Suspendirane tvari – ne smije utjecati na sustav javne odvodnje i uređaje za pročišć. otpadnih voda
4. Tekućine max.temperature 45
5. pH 5,0 – 9,5
6. BPK max 250 mg 0/l
7. KPK max 700 mg/l
8. Ulja i masnoće max 100 mg/l
9. Detergenti ukupni max 10 mg/l

Članak 29.
Vlasnik građevine odnosno korisnik javnog odvodnog sustava koji u javni odvodni sustav ispušta otpadne vode čija kvaliteta ne odgovara odredbama čl. 28. ove Odluke, obvezan je izgraditi odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 30.
Kontrola sastava otpadnih voda koje se ulijevaju u javni odvodni sustav obavlja se prema uvjetima utvrđenim vodopravnim aktima i Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99., 6/01. i 14/01.)

Članak 31.
Korisnik unutarnje kanalizacije prema katastru zagađivača voda dužan je osigurati da ovlašteni laboratorij analizira sastav otpadnih voda sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99.,6/01. i 14/01.).

Članak 32.
Izvanredne analize obavljaju se kada uslijed elementarnih nepogoda, kvara ili oštećenja na uređaju korisnika unutarnje kanalizacije može doći do zagađivanja otpadnih voda u većem obimu i kada uslijed toga može biti ugroženo zdravlje građana ili radnika koji rade na održavanju instalacija, građevina i uređaja javne kanalizacije i zajedničkog uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Članak 33.
Uzorci otpadnih voda potrebnih za analizu uzimaju se u kontrolnim oknima.
Uzorke otpadnih voda potrebne za analizu uzima predstavnik ovlaštenog laboratorija u nazočnosti korisnika unutarnje kanalizacije.

Članak 34.
Korisnik unutarnje kanalizacije dužan je rezultate analiza otpadnih voda dostavljati:
a) «Hrvatskim vodama»
b) Pravnoj osobi koja upravlja sustavom javne odvodnje otpadnih voda.

Članak 35.
Naknada za korištenje javnog odvodnog sustava utvrđuje se na osnovi količine ispuštene vode.
Članak 36.
Količina ispuštene vode koja se odvodi javnim odvodnim sustavom mjeri se u kubičnim metrima potrošene vode.

Članak 37.
Pravne i fizičke osobe koje u svom tehnološkom procesu nepovratno koriste veće količine vode, ako kontinuirano mjere svoje ukupne količine otpadnih voda na tehnički ispravno postavljenim i baždarenim mjernim uređajima, naknadu za korištenje javnog odvodnog sustava plaćaju prema izmjerenoj količini ispuštenih otpadnih voda.

Članak 38.
Kod korisnika vlastitih izvora vode, količina ispuštene vode u javni odvodni sustav utvrđuje se mjerenjem u kontrolnom oknu.

IV. IZGRADNJA JAVNIH ODVODNIH SUSTAVA

Članak 39.
Vlasnik građevine je dužan priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda.
Vlasnik građevine, odnosno korisnik javnog odvodnog sustava je dužan platiti naknadu za priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda.
Postupak utvrđivanja visine naknade za priključenje i način plaćanja naknade utvrdit će predstavničko tijelo jedinice lokane samouprave posebnom odlukom ili kroz programe financiranja gradnje i dovršetka gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
U slučaju neizvršenja plaćanja naknade za priključenje i naknade za korištenje javnog odvodnog sustava, pravna osoba koja upravlja javnim odvodnim sustavom može obustaviti pružanje usluge odvodnje otpadnih voda vlasniku građevine, odnosno korisniku javnog odvodnog sustava.

Članak 40.
Vlasnik građevine, odnosno pravne i fizičke osobe koje grade javne odvodne sustave ili njihove dijelove, obavljaju te radove pod nadzorom pravne osobe koja upravlja odvodnim sustavom u skladu s važećim propisima i odredbama ove Odluke.

Članak 41.
Nakon završetka radova navedenih u prethodnom članku i obavljenog tehničkog pregleda, izvođač je dužan predati objekte u ispravnom stanju s garancijom za kvalitetu, pravnoj osobi koja upravlja javnim odvodnim sustavom.
Objekti se predaju sa svom dokumentacijom i geodetskim elaboratom stvarno izvedenog stanja i upisuju se u osnovna sredstva i katastar hidrotehničkih objekata sa stvarnim troškovima njegove izrade.

Članak 42.
Pravna osoba koja upravlja javnim odvodnim sustavom dužna je ispravno izgrađene objekte preuzeti, njima upravljati i održavati ih prema važećim propisima i u skladu s odredbama ove Odluke, od dana izdavanja uporabne dozvole.

 

Članak 43.
Obveza je pravne osobe koja upravlja javnim odvodnim sustavom da uredno vodi katastar novih i postojećih objekata i instalacija na javnom odvodnom sustavu.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 44.
Novčanom kaznom od 500,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:
1. ako odvodne instalacije, građevine i uređaje ne gradi i održava tako da je osigurana valjana odvodnja predviđenih količina otpadne vode (čl. 4. ove Odluke);
2. ako je unutarnja kanalizacija izgrađena, održavana i korištena protivno odredbama čl. 8. ove Odluke;
3. ako izgradi unutarnju kanalizaciju protivno odredbi čl. 9. ove Odluke;
4. ako izgradi sabirnu jamu ne poštivajući propisane uvjete (čl. 11. ove Oduke);
5. ako prazni sabirne jame na nedozvoljen način i na nedozvoljenim mjestima;
6. ako ne postupi prema odredbi čl. 14. ove Odluke;
7. ako nakon priključenja na javni vodovodni sustav ne razgradi i isključi sabirnu jamu (čl. 15. ove Odluke);
8. ako postupi suprotno odredbi čl. 16. ove Odluke;
9. ako ne postupi u skladu s čl. 21. st. 2. ove Odluke;
10. ako ne ugradi u okno mjerni uređaj kada za to ima osnove (čl. 38. st. 2. ove Odluke);
11. ako ne vodi katastar postojećih objekata i instalacija (čl. 43 ove Odluke).

Za prekršaj iz st. 1. ovog čl. kaznit će se novčanom kaznom od 100,00 kn do 500,00 kn, odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Valpovo («Službeni glasnik» Općine Valpovo broj: 11/89.).

Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Koška».